OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

Kupní smlouva.

* Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je
uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto
návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto
momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

* Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními
podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní
podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním
uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

* Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní
smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným
způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane,
prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším
postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude
mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy
nedojde.

* Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě že produkt je
zařazen do nabídky s nesprávnou cenou nebo nesprávným popisem vinou typografické chyby,
chyby při stanovení ceny, příp. chyby v popisu výrobku, přebraného od třetí strany.

* Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor
s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného
odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího
buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat
přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před
převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám
způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí
věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci
nebo pokud se neprokáže opak.

* Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém
obchodě), má Kupující spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo
odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě Spotřebitel kontaktuje
prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla
objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též
v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven. Odstoupení od smlouvy musí
být doručeno nejpozději poslední den 14ti denní lhůty.
Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.
Kupující spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí
plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není
dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Kupující
spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno.
Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může Prodávající uplatnit na spotřebiteli
právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je
v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající Kupujícímu spotřebiteli
v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Na kupní cenu, která má být Kupujícímu vrácena, může Prodávající navíc započíst své
skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu, storno
poplatky za zrušení objednávky, apod.).

* Právo na odstoupení od smlouvy ale Kupující nemá, pokud to je výslovně sjednáno mezi
smluvními stranami, a dále v případě smluv:
- na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před
uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
- na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu
nezávisle na vůli Prodávajícího,
- na dodávku Zboží upraveného nebo vyrobeného na základě objednávky Kupujícího , jakož
i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

 

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

*    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
*    V případě, že je kupující spotřebitelem, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku. V případě, že je kupující spotřebitelem, poskytuje prodávající záruku na zboží v délce dvou (2) let.
*   Prodávající rozhodne o reklamaci ihned při osobním podání, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Pro práva a povinnosti smluvních stran se použijí ustanovení §19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.
*    U zboží dodávaného zahraničními dodavateli může být mezi prodávajícím a kupujícím sjednána pro vyřízení reklamace včetně odstranění vad lhůta až 60 dnů.
*   Prodávající splní řádně svůj závazek z kupní smlouvy i v případě, že jsou na zboží provedeny drobné technické změny.

 

Doprava

* po celé ČR při nákupu do 1.000 Kč při platbě předem 35,-Kč , při platbě na dobírku + 20,-Kč

* po celé ČR při nákupu nad 1.000 Kč doprava ZDARMA

 

 

 

 

Vybrané platební možnosti

* Po odeslání objednávky má Plátce možnost využít službu ePlatba, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím  internet bankingu odešle Platbu. Prodávající expeduje zboží na jeho skladě ihned po přijetí potvrzení o úhradě , ostatní zboží ihned po příchodu na jeho sklad . Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti AGMO a.s.

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

ZjVkM